Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Statut

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności „BILINGUIS”, zwane dalej Stowarzyszeniem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 855), a także na podstawie niniejszego statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i posiadającym osobowość prawną zrzeszeniem wszystkich członków, opierającym swoją działalność na pracy społecznej członków, mogącym do prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników. Cele Stowarzyszenia są niezarobkowe. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, z tym że uzyskany z niej dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy członków.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.

§ 4

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe w postaci Oddziałów. Oddział ma prawo ubiegać się o uzyskanie osobowości prawnej po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji oraz innych podmiotów prowadzących zbliżony rodzaj działalności.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji.

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. Szerzenie idei nauczania dwujęzycznego/wielojęzycznego.
2. Dbanie o wizerunek dwujęzyczności w Polsce.
3. Inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania dwujęzycznego/wielojęzycznego.
4. współpraca i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi ideą dwujęzyczności/wielojęzyczności.
5. Ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania dwujęzycznego/wielojęzycznego.
6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z ośrodkami nauczania dwujęzycznego na świecie.
7. Zrzeszenie i reprezentowanie środowisk związanych z nauczaniem dwujęzycznym.
8. Szkolenie nauczycieli oraz wspieranie jakości realizacji etapów dwujęzyczności.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych, konferencji i sympozjów dla osób zainteresowanych ideą dwujęzyczności.
2. Organizowanie działalności edukacyjnej, informacyjno-szkoleniowej dotyczącej nauczania dwujęzycznego.
3. Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów i metod nauczania dwujęzycznego.
4. Współpracę z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się nauczaniem dwujęzycznym w kraju i na świecie.
5. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu gromadzenie funduszy na rzecz Stowarzyszenia.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej; upowszechnianie efektów pracy podejmowanej przez stowarzyszenie.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia:
- szkoły języków obcych (80.42.A)
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.B)
- działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z)
- szkolnictwo podstawowe (80.10.B)
- szkolnictwo gimnazjalne (80.21.A)
- wychowanie przedszkolne (85.10.Z)
- rozpowszechnianie filmów i nagrań video (92.12.Z)
- projekcja filmów (92.13.Z)
- działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (92.31.A)
- działalność domów i ośrodków kultury (92.31.F)
- artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.31.G)
- działalność obiektów kulturalnych (92.32.Z)
- działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.34.Z)
- działalność galerii i salonów wystawienniczych (92.31.E)
- wydawanie książek (22.11.Z)
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z)
- wydawanie nagrań dźwiękowych (22.14.Z)
- działalność wydawnicza pozostała (22.15.Z)
- działalność bibliotek publicznych (92.51.A)
- działalność bibliotek innych niż publiczne (92.51.B)
- działalność związana ze sportem pozostała (92.62.Z)
- działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z)
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (91.33.Z)
- działalność filharmonii, orkiestr i chórów (92.31.C)
- działalność organizatorów turystyki (63.30.A)
- działalność pośredników turystycznych (63.30.B)
- działalność agentów turystycznych (63.30.C)
- działalność turystyczna pozostała (63.30.D)
- działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (75.40.A)
8. Zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działania Stowarzyszenia.
9. Docieranie do władz oświatowych i samorządowych, do szkół, rodziców, fundacji i stowarzyszeń z propozycjami współpracy, pomocy i wsparcia w realizacji przyjętych zadań statutowych.
10. Organizacja konkursów.

§ 8

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

§ 10

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zainteresowane szerzeniem i rozwijaniem idei dwujęzyczności, w szczególności nauczyciele nauczający dwujęzycznie na wszystkich etapach edukacyjnych, nauczyciele zainteresowani dwujęzycznością, osoby fizyczne prowadzące pracę badawczą i naukową w zakresie nauczania dwujęzycznego, jak również uczniowie i absolwenci klas dwujęzycznych. Osoby te poprzez złożenie deklaracji zobowiązują się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia oraz do przestrzegania postanowień Statutu.

§ 11

Wzór deklaracji członkowskiej, o której mowa w ust. 1 ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 13

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

§ 14

Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu właściwego Oddziału, jeżeli taki jest powołany, na podstawie złożonej deklaracji.

§ 15

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia lub Zarządowi właściwego Oddziału, które podejmują tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z właściwym Zarządem Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego jednak bez prawa wyboru do władz Stowarzyszenia.

§ 17

Godność członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 18

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału
2. Wykluczenie przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału
a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
b) nieuczestniczenie w pracach Stowarzyszenia bez usprawiedliwienia.
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku kalendarzowego
d) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu
3. Śmierć członka.

§ 19

Wykluczenie lub skreślenie z listy członków następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, jeśli taki jest powołany.

§ 20

Od uchwały Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia na członka oraz uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, natomiast od uchwały Zarządu Oddziału do Walnego Zebrania Oddziału w terminie miesiąca od daty powiadomienia o uchwale.

§ 21

Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

§ 22

Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze a nadto mają prawo do:
1. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia
2. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 23

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają ponadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.

§ 24

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia.

§ 25

Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz terminowego opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Główny.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 27

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Wybór pierwszych władz Stowarzyszenia dokonywany jest przez Zebranie Członków Założycieli.

§ 28

W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.

§ 29

O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Walne Zebranie

§ 30

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 31

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

§ 32

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków.

§ 33

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 34

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej
3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. wybór i odwołanie Przewodniczącego oraz członków władz Stowarzyszenia
5. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia
6. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich i trybie ich wpłat
7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego
9. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku

§ 35

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 36

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych za wyjątkiem spraw określonych w zdaniu drugim oraz §37.
Walne Zebranie Członków podejmuje większością 2/3 głosów obecnych uchwały w sprawie:
1. zmiany Statutu
2. odwołania przed upływem kadencji członków władz
3. pozbawienia godności członka honorowego

§ 37

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 3/4 głosów obecnych.
Zarząd Główny

§ 38

W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1. przewodniczący
2. zastępca przewodniczącego
3. sekretarz
4. skarbnik
5. członek

§ 39

Przewodniczący Oddziałów są zapraszani do udziału w pracach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 40

Zarząd Główny reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kierując jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 41

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:
1. realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków.
2. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności.
3. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków wspierających.
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych
5. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości.
6. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego
7. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków

§ 42

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

Komisja Rewizyjna

§ 43

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 44

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji.

§ 45

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. kontrolowanie, w zależności od potrzeb, działalności Oddziałów.
3. przedstawianie Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów wniosków i zaleceń pokontrolnych.
4. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
5. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 46

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V
Oddziały Stowarzyszenia

§ 47

Na wniosek grupy 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami Zarząd Główny, w drodze uchwały, powołuje na danym terenie Oddział Stowarzyszenia.

§ 48

Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu lub odmowie powołania Oddziału winna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Uchwała o powołaniu zawiera określenie siedziby władz Oddziału, terenu jego działalności oraz wskazuje osoby będące przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru jego pierwszych władz.

Władze Oddziału

§ 49

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału
2. Zarząd Oddziału
3. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 50

Do władz Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 27, 28, 29.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 51

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 52

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 31, 32, 33, 34, 33.

§ 53

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania Oddziału.
2. wybór i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków władz Oddziału.
3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału.
4. rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych przez członków lub Zarząd Oddziału.

§ 54

Walne Zebranie Członków Oddziału uchwały w sprawie odwołania przed upływem kadencji członków władz Oddziału podejmuje większością 2/3 głosów obecnych członków.

Zarząd Oddziału

§ 55

W skład Zarządu Oddziału wchodzi Przewodniczący Oddziału oraz 4 członków Zarządu. Zarząd Oddziału na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Skarbnika Zarządu Oddziału.

§ 56

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 57

Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział na zewnątrz, kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału.

§ 58

Do zakresu działania Zarządu Oddziału w szczególności należy:
1. podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających oraz o wygaśnięciu członkostwa i wykluczeniu lub wykreśleniu z listy członków.
2. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia na terenie, w którym działa Oddział.
3. realizacja uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz władz Stowarzyszenia.
4. występowanie z wnioskami do władz Stowarzyszenia.
5. składanie sprawozdań z działalności Oddziału Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 59

Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia.

§ 60

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy paragrafu 44, 45, 46.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze

§ 61

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu Głównego działających łącznie.

§ 62

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie.
2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
3. dotacje i subwencje.
4. darowizny, zapisy i spadki
5. wpływy z działalności statutowej
6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

§ 63

Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów mogą tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane środki finansowe.

§ 64

Fundusze wypracowane lub uzyskane bezpośrednio przez Oddziały, pozostają w ich dyspozycji i zarządzaniu. § 61 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 65

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Log in or Sign up