Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Linguistics Within and Beyond

W dniach 13-16 listopada 2013 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie odbyła się konferencja naukowa, której organizatorem był Instytut Filologii Angielskiej tej uczelni.

W konferencji wzięli udział naukowcy reprezentujący uniwersytety z 27 krajów z 5 kontynentów świata.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z  morfologią, składnią, językoznawstwem stosowanym, socjolingwistyką, fonetyką, pragmatyką, językoznawstwem korpusowym, a także metodyką nauczania języka angielskiego.

Podczas konferencji usłyszeć można było także o nauczaniu dwujęzycznym, jako jednym z najefektywniejszych metod uczenia się, nie tylko języków obcych, ale także przedmiotów niejęzykowych. Podczas wykładu otwartego prof. Gail Taillefer, emerytowany wykładowca uniwersytetu w Tuluzie, związana także blisko z uniwersytetem w Montrealu, przedstawiła teoretyczne założenia oraz metodyczno-psychologiczne podstawy nauczania dwujęzycznego. Pani profesor zaprezentowała również zarys historyczno-geograficzny oraz genezę rozwoju nauczania bilingwalnego w różnych krajach Europy, kładąc przy tym nacisk na długą i bogata historię CLIL w krajach Europy zachodniej. Można było także usłyszeć o badaniach prowadzonych na szeroką skalę w różnych krajach, które jednoznaczne potwierdzają słuszność wprowadzania nauczania dwujęzycznego na każdym etapie edukacji.

"Learning through CLIL - a good start for XXI century pupils" to temat wystąpienia Pana Artura Stępniaka, które miało miejsce trzeciego dnia konferencji. Praktyczne podejście do prowadzenia nauczania dwujęzycznego na polskim gruncie edukacyjnym oraz metody służące korelacji nauczania na etapie wczesnoszkolnym z językiem angielskim to główne aspekty związane z dwujęzycznością poruszone w przemówieniu Pana Stępniaka. Część praktyczna wystąpienia obejmowała także opis innowacji pedagogicznej, której celem jest wdrożenie edukacji bilingwalnej w Smart School, jej założenia, sposób prowadzenia i ewaluacji oraz przykłady lekcji prowadzonych dwujęzycznie.

Konferencja została jednoznacznie podsumowana przez organizatorów i uczestników jako ogromny sukces polskiej nauki. Organizatorzy jednocześnie zapewnili, że jako cykliczne wydarzenie wpisze się ona na stałe w działalność naukową Instytutu Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po szczegółowe informacje na temat konferencji, zdjęcia i materiały pokonferencyjne zapraszamy na:

http://lingbaw.webclass.co/

Log in or Sign up