Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Dwujęzyczność w Polsce: Kierunek - Wspólny Model

9-10 lutego 2017 miało miejsce Ogólnopolskie Forum Dwujęzyczności „Dwujęzyczność w Polsce: Kierunek - Wspólny Model”. Tegoroczne seminarium po raz trzeci, tym razem w Zakręcie k. Warszawy, zgromadziło specjalistów i entuzjastów nowoczesnej metody kształcenia, jaką jest dwujęzyczność. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności „Bilinguis” we współpracy z Dwujęzycznymi Szkołami i Przedszkolami Smart School z Zamościa, Warszawy i Łodzi. Seminarium zostało objęte patronatem merytorycznym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Patronem medialnym wydarzenia został miesięcznik „The Teacher”, a partnerem wydawniczym był Oxford University Press Polska.

 

Poprzez zebranie grona dyrektorów i nauczycieli szkół dwujęzycznych z terenu całej Polski oraz zaproszenie do współpracy pracowników naukowych ściśle związanych z zagadnieniem dwujęzyczności, organizatorzy tegorocznego zjazdu pragnęli zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania systemu polskiej edukacji do potrzeb i oczekiwań uczniów egzystujących w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.

 

Forum otworzyli Artur Stępniak oraz Agnieszka Macek. Artur Stępniak to Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności „Bilinguis” i dyrektor Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zamościu. Jest on także pracownikiem i doktorantem Instytutu Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Należy do grona prekursorów i największych entuzjastów wdrażania edukacji dwujęzycznej w polskich szkołach – zarówno w teorii, jak i w praktyce.

 

Wykład inauguracyjny dotyczący kompetencji w kształceniu dwujęzycznym poprowadziła dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełk – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Jej bogaty dorobek naukowy obejmuje między innymi tytuł magistra lingwistyki stosowanej oraz doktora nauk humanistycznych: "Wychowanie dwujęzyczne dzieci". Jest także doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: "Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych". Wśród licznych funkcji akademickich, piastowała takie stanowiska, jak Prodziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej, czy Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

 

Jednym z celów tegorocznego seminarium było opracowanie minimalnych ram strukturalno-programowych, jakie powinna spełniać placówka dwujęzyczna lub pretendująca do tego miana. W drugiej części pierwszego dnia zjazdu miały miejsce emocjonujące prace uczestników zmierzające do nakreślenia wymogów organizacyjnych i metodycznych w odniesieniu do przedszkoli i szkół podstawowych egzystujących w przestrzeni edukacji dwujęzycznej. Efektem tych prac stał się list otwarty kierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dotyczący regulacji tych kwestii prawnych dwujęzyczności w Polsce, które w odbiorze organizatorów i uczestników seminarium nadal wymagają doprecyzowania. Dokument ten został sygnowany przez władze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności „Bilinguis” i uczestników tegorocznego forum dwujęzyczności.

 

Uzasadniając postulaty kierowane do MEN, organizatorzy i uczestnicy zjazdu wskazali na fakt, iż obecny stan prawny nie reguluje wyczerpująco kwestii nauczania dwujęzycznego w szkołach podstawowych. To w efekcie, znacząco utrudnia pracę dyrektorów i nauczycieli placówek egzystujących w dwujęzycznej przestrzeni edukacyjnej. Brak spójnej ustawowej standaryzacji procesu dwujęzyczności niejednokrotnie powoduje również niejednorodność jakościową w ujęciu ogólnopolskim. Podkreślono również, iż w ujęciu psychologicznym, w nawiązaniu do naturalnego rozwoju każdego człowieka, okres przedszkolny i wczesnoszkolny to najlepszy czas do wdrażania  systemu zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL). Dlatego też, zgodnie z metodycznymi założeniami warunkującymi uzyskanie wysokiej jakości w edukacji dwujęzycznej, rozpoczęcie procesu edukacji w systemie CLIL powinno odbywać się w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a nawet już w przedszkolu – podobnie jak funkcjonuje to w wielu krajach Unii Europejskiej. Opracowanie podstawy programowej nauczania dwujęzycznego dla wczesnych etapów edukacyjnych lub umożliwienie tworzenia i wdrażania przez placówki systemu oświaty własnych programów nauczania spójnie korelujących treści wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego z ideą CLIL powinno, zdaniem uczestników forum, być jednym z pierwszych kroków systemowych w stronę spójnego ogólnopolskiego systemu szkół dwujęzycznych na europejskim poziomie.

 

Po intensywnym pierwszym dniu prac w sali konferencyjnej Hotelu Mela Verde, drugiego dnia uczestnicy zostali zaproszeni do odwiedzenia Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zakręcie k. Warszawy. Była to okazja by przekonać się jak właściwie funkcjonuje ta placówka na co dzień, spotkać kadrę dydaktyczną i zarządzającą. W ramach wymiany najlepszych z dobrych praktyk edukacyjnych, uczestnicy mogli zaobserwować jak praktycznie realizowana jest dwujęzyczność w Smart School, przez obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli podwarszawskiej szkoły. Gości powitała Kinga Gołdanowska – współwłaściciel i Dyrektor Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Warszawie. Jest ona absolwentem Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, absolwentem i wieloletnim asystentem naukowy WSP im. J. Korczaka w Warszawie. Ponadto, działa jako szkoleniowiec Yellow House English. Laureatka nagrody Komisji Europejskiej za innowacyjność w nauczaniu języków obcych European Language Label 2011 jest współzałożycielką sieci przedszkoli niepublicznych „Przy Lesie” i autorskiej marki „Our Preschool”.

 

Dzięki łączom wideo, uczestnicy mogli przenieść się także na żywo do zamojskiego oddziału Smart School, skąd transmitowana była dla nich lekcja prowadzona dwujęzycznie w klasie VI szkoły podstawowej.

 

Czym jest dwujęzyczność? Jak właściwie wprowadzić dwujęzyczność? Jak ją dynamicznie rozwijać? Co daje dwujęzyczność dzieciom, rodzicom i placówce? Jakie rozwiązania metodyczne przyjąć dla osiągnięcia wysokich efektów? Jak wydajnie organizować procesy? Jak efektywnie zarządzać placówką? Jak optymalnie wykorzystać istniejący potencjał? Czego unikać? To tylko niektóre z pytań, na jakie starała odpowiadać się na zakończenie tegorocznego seminarium Agnieszka Macek. Podczas wystąpienia zamykającego zjazd, założyciel sieci ogólnopolskiej Dwujęzycznych Szkół i Przedszkoli (a niebawem także żłobków) Smart School poświęciła dużo uwagi nowoczesnej metodologii zarządzania w oświacie oraz kreowania i rozwoju marki – na przykładzie Smart School. Agnieszka Macek, magister filologii polskiej, to także Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności Bilinguis w Warszawie, Prezes Zarządu EDUZAM Sp. z o.o..

 

III Forum Dwujęzyczności było pierwszym z wydarzeń skupiających specjalistów i sympatyków CLIL kraju zaplanowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności „Bilinguis” na ten wyjątkowy i przełomowy rok w polskiej oświacie.

Log in or Sign up